CHR- HUDSON VALLEY N.Y. K104
 
HOT AC-BOSTON WBMX MIX 104.1
 
 
CHR-NEW YORK CITY  92.3 AMP RADIO
 
 
ALTERNATIVE
CLASSIC HITS- WBPM NEW YORK